Taksilain (liikennepalvelulain) muuttaminen käynnissä

Hallituksen esitys eduskunnalle taksilain korjaamisesta on lausuntokierroksella, jonka määräaika päättyy 9.7.2020.

Mistä siis on kysymys?

Sunnuntaina 1. heinäkuuta 2018 pitkään voimassa ollutta taksilakia muutettiin radikaalisti. Keskeisiä muutoksia olivat mm. kilpailun avaaminen, hintakaton poistaminen, kuljettajien pätevyysvaatimuksista luopuminen sekä taksien päivystys- ja asemapaikkavelvoitteiden pur-kaminen. Muutoksen jälkeen havaittiin kuitenkin nopeasti ongelmia mm. harmaan talouden torjunnassa, kuluttajien luottamuksessa sekä palvelujen saatavuudessa. Muutoksen jälkeen on Suomessa n. 2 000 taksiyrittäjää luopunut liikenneluvistaan ja nyt kun vielä koronakin astui mukaan kuvioihin ei rehellisen yrittäjän arki ole ollut helppoa.

Nyt taksilakia ollaan muuttamassa jälleen ja näillä näkymin huomattavasti parempaan suuntaan. Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa ja niiden olisi tarkoitus korjata näitä edellisessä laissa havaittuja ongelmatekijöitä ja porsaanreikiä.

Mihin ehdotetaan muutosta?

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Lakiin lisättäisiin sääntelyä vapaaehtoisesta koulutuksesta erityisryhmien kanssa toimimisesta ja siitä myönnettäisiin todistus. Ehdotetun koulutuskokonaisuuden vähimmäiskesto olisi 2 teoriapäivää ja 1 käytännön harjoittelu-päivä. Teoriaosuus voisi olla myös verkossa järjestetty. Tieto koulutuksen suorittamisesta lisätäisiin ajoluvalle Traficomin rekisteriin. Koulutus voisi olla osana hankintojen laatuvaatimuksia ja näin helpottaa hankintojen toteutusta sekä tarjousten vertailua. Kuljettajat, jotka ovat aiemmin saaneet ammattipätevyyteen liittyvää vastaavaa koulutusta voisivat korvata niillä teoriaosuuksia.

Yrittäjäkoulutus

Taksiliikenneluvan saamisen edellytyksiin lisättäisiin velvoite osallistua yrittäjäkoulutukseen ja läpäistä yrittäjäkoe. Velvoite koskisi takaperoisesti myös niitä yrittäjiä, joille on myönnetty taksiliikennelupa aikavälillä 1.7.2018–31.12.2020, mutta heidän kohdallaan velvoitetta lievennettäisiin siten, että heidän tulisi joko osallistua yrittäjäkoulutukseen tai suorittaa hyväksytysti yrittäjäkoe. Velvoite ei koskisi niitä toiminnanharjoittajia, joiden kuljetustoiminta on osa koti- tai matkailupalveluyrityksen tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuu kyseisen yrityksen ajoneuvolla.

Taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset ja ajoluvan uusiminen

Esityksessä ehdotetaan, että Traficom huomioisi ajoluvan myöntämistä tai uusimista harkitessaan tietyt sakkorekisteristä löytyvät merkinnät ajoluvan hakemista edeltäneen 5 vuoden sijasta vain 3 vuoden ajalta. Lievennys koskisi vain sakkorekisteriä eli teko ei olisi ollut niin vakava, että siitä olisi tullut merkitä rikosrekisteriin.

Taksipalvelujen saatavuus

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi liikennepalvelulakia siten, että henkilöliikenteenpalvelujen tarjoajien olisi toimitettava Traficomille tiedot tarjoamiensa tai välittämiensä palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna.

Taksikyydeistä kerättävät ja tallennettavat vähimmäistiedot

Tietojen keräämiseen ja tallentamiseen tulisi käyttää ajoneuvolaissa määriteltyä laitetta tai järjestelmää. Vähimmäistiedot tulisi kerätä ja tallentaa riippumatta siitä, millaisella laitteella ne kerätään.

Taksamittarit sekä muut laitteet ja järjestelmät

Taksamittaria tulisi käyttää, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana. Taksissa ei tarvitsisi olla taksamittaria, jos kyydistä on etukäteen sovittu kiinteä hinta. Jos taksissa ei ole taksamittaria, olisi taksissa käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, joka kerää ja säilyttää laissa edellytetyt tiedot. Kaikissa takseissa olisi siten oltava jatkossa jokin laite tai järjestelmä, joka mittaa matkan keston ja pituuden sekä tallentaa tiedot liikennöinnistä käytettävästä ajoneuvosta, ajon suorittaneesta kuljettajasta ja matkan ajankohdasta.

Yritys- ja yhteisötunnus

Taksiliikennelupa voitaisiin jatkossa myöntää ainoastaan henkilölle, jolla on Y-tunnus. Myös luonnolliselta henkilöltä edellytettäisiin jatkossa Y-tunnusta ennen taksiliikenneluvan myöntämistä.

Taksiliikennelupa-asiakirja ja ajoneuvossa esillä pidettävät tiedot

Luvanhaltijalle ja ajoneuvon kuljettajalle lisättäisiin velvollisuus huolehtia siitä, että taksiliikenteessä ajoneuvossa on aina mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös ja että haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä.

Taksivalaisin

Ajoneuvossa tulisi jatkossa käyttää taksivalaisinta taksimatkan aikana. Taksivalaisin voisi olla myös irrotettava, jolloin se ei haittaisi osa-aikaista taksiyrittäjyyttä.

Taksipalvelujen hinnoittelu

Taksin ikkunassa olisi esitettävä 10 kilometrin pituisen ja 15 minuuttia kestävän matkan (esimerkkimatka) hinta, joka perustuu kuljettuun matkaan. Enimmäishintasäännös koskisi jatkossa edelleen erityisryhmille suunnattuja lisäpalveluja, muttei muita taksipalveluja. Taksiliikenneluvan haltijoiden ja välityskeskusten olisi jatkossa toimitettava taksimatkojen hin-toihin liittyviä tietoja Traficomille.

Mitä vaikutuksia muutoksilla olisi?

Muutoksen arvioidaan lisäävän erityisesti erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden taksipalveluissa kokemaa turvallisuuden tunnetta sekä vähentävän turvallisuutta vaarantavia tekijöitä kuljetuksissa.

Muutoksen jälkeen myös harmaan talouden kitkeminen alalta olisi jatkossa helpompaa mm. Y-tunnusvelvoitteen, taksien tunnistettavuuden ja hinnoittelun läpinäkyvyyden myötä.

Palvelujen saatavuus erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla on asia, joka ei tule hetkessä muuttumaan, eikä sitä voi jättää pelkästään markkinavoimien ratkaistavaksi. Palvelujen tuottajien velvoite toimittaa palvelujen tarjontaan ja toteutuneeseen kysyntään liittyviä tietoja Traficomille on kuitenkin alku, jolla saadaan kerättyä tietoa alueista, joita nykyinen palveluverkko ei tällä hetkellä kata.

Takaisin aikaan ennen edellistä lakimuutosta ei kuitenkaan olla palaamassa ja se ei olisi tarkoituksen mukaistakaan. Ennen oli ennen ja nyt on nyt, joten tärkeitä lienee, että mennään eteenpäin ja korjataan matkan aikana havaittuja virheitä.

Käy katsomassa aiheesta lisää alla olevista linkeistä ja jos koet että sinulla tai yhteisölläsi on asiasta lausuttavaa voit jättää sinne lausunnon tai olla yhteydessä meihin.

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Hallituksen esitys liikennepalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Lausuntopyyntökirje

Lausuntopalvelu (täältä voi jättää lausunnon tai käydä lukemassa jo Liikenne- ja viestintäministeriölle jätetyt lausunnot)

Aiheesta mediassa

Taksisäätelyn virheitä aletaan korjata (Ylen aamu 12.6.2020)

Traficomin nettisivu

https://www.traficom.fi/fi/